Sąlygos

I. INTERNETO SVETAINĖS TURINYS IR TIKSLAI

1. Interneto svetainės Superpix.lt (toliau – Svetainė) teikiamos paslaugos – spausdinimo ir dovanų gamybos paslaugos pagal pateiktas kainas ir terminus. Svetainės administratorius yra info@superpix.lt (toliau – Teikėjas). Svetainė ir joje pateikta informacija yra skirta tik dėl aukščiau išvardintų paslaugų teikimo Klientams tikslams. Svetainė ir joje esanti informacija negali būti naudojama kitiems tikslams.

2. Svetainėje esančioje anketos informacijoje, kurią užpildo Klientas, gali būti netikslumų, klaidų. Teikėjas už jas neatsako.

3. Už Klientų svetainės anketoje patalpintą informaciją atsako asmenys, kurie tokią informaciją Svetainės anketoje patalpino.

4. Teikėjas pasilieka teisę bet kada, neįspėjęs lankytojų, keisti, taisyti ar papildyti Svetainės turinį, visiškai atnaujinti Svetainę, laikinai sustabdyti Svetainės veiklą, visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

5. Svetainės lankytojams Svetainėje griežtai draudžiama vartoti keiksmažodžius ir kitus žodžius, žeminančius asmens garbę ir orumą, taip pat griežtai draudžiama skelbti informaciją, kuria: raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką; skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę; kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti; platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija; propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos, siekiama apgauti kitus asmenis ir pan. Tokią informaciją Svetainėje skleidę, teikę asmenys (lankytojai) atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

6. Draudžiama į Svetainę kelti informaciją, kuri yra žalinga Svetainei ar kuri gali pakenkti kitiems Svetainės lankytojams (įskaitant, bet neapsiribojant kompiuterinius virusus, kitokius žalingus komponentus ar informaciją, žalingą programinę įrangą ir kt.)

7. Draudžiama skelbti tokią informaciją, kuri pažeistų bet kokius kitus šalies, kurioje reziduoja Svetainės lankytojas, teisės aktų reikalavimus. Tokią informaciją Svetainėje skleidę, teikę asmenys (lankytojai) atsako pagal šalies, kurioje tokie asmenys reziduoja, įstatymus bei Lietuvos Respublikos įstatymus.

8. Svetainės lankytojai Svetainėje negali skelbti jokios reklamos.

9. Svetainės lankytojas gali įdėti nuorodas į Svetainę kituose tinklalapiuose, su sąlygomis, kad tokios nuorodos įdėjimas nepažeidžia Teikėjo, jo vardu veikiančių asmenų, Svetainės reputacijos, nedaro jiems žalos ir nesuteiks naudos Svetainės lankytojui.

10. Teikėjas ar jo vardu veikiantys asmenys, neįspėję Svetainės lankytojų turi teisę šalinti iš Svetainės bet kokią informaciją, kurių turinys prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, etikos bei moralės normoms ir šių taisyklių reikalavimams.

II. AUTORINĖS TEISĖS

11. Nei vienas lankytojas neįgyja teisės naudoti „Superpix.lt“ ar bet kokį kitą kelių žodžių variantą kaip prekės ženklą, jei tokiame junginyje yra naudojama „Superpix.lt“.

III. INTERNETO SVETAINĖS TAISYKLĖS

12. Visus Svetainės lankytojus prašome atidžiai perskaityti šias taisykles prieš pradedant naudotis Svetaine. Jei Svetainės lankytojas naudojasi Svetaine, tokiais savo veiksmais Svetainės lankytojas patvirtina, kad su visomis šiomis taisyklėmis susipažino, su visomis šiomis taisyklėmis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Jei dėl kokios nors priežasties Svetainės lankytojas nesutinka su šiomis taisyklėmis ar bet kuria jų dalimi, Svetainės lankytojas privalo Svetaine nesinaudoti, paslaugų neužsakinėti.

13. Teikėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias taisykles, pakeistos taisyklės paskelbiamos Svetainėje ir įsigalioja jų paskelbimo Svetainėje momentu bei nuo jų paskelbimo momento taikomos visų Svetainės lankytojų atžvilgiu. Registruotas Svetainės lankytojas kiekvieną kartą pirkdamas paslaugą privalo patikrinti Svetainės skiltį, kurioje patalpintos taisyklės ir pasitikrinti, ar jų redakcija nepasikeitus. Svetainės lankytojas, nesutikdamas su atnaujintomis taisyklėmis, privalo išsiregistruoti iš Svetainės ir ja nesinaudoti. Svetainės lankytojas po atnaujintų taisyklių paskelbimo toliau besinaudojantis Svetaine ir iš jos neišsiregistravęs tokiais savo veiksmais patvirtina savo sutikimą atnaujintoms Svetainės taisyklėms ir įsipareigoja jų laikytis.

14. Jei kuri nors šių taisyklių sąlyga tampa neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tai nedaro negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis likusių šių taisyklių sąlygų. Tokiu atveju Teikėjas, jo vardu veikiantys asmenys gali pakeisti negaliojančią nuostatą veiksminga sąlyga, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį teisinį rezultatą kaip ir pakeistoji sąlyga.

IV. SVETAINĖS LANKYTOJŲ DUOMENYS (ASMENS DUOMENYS)

15. Pildydami anketą Svetainėje lankytojai privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis, pagal kuriuos bus teikiamos paslaugos. Paslaugos individualumas priklausys nuo Kliento pateiktų duomenų anketoje išsamumo.

16. Jei pildydamas anketą Svetainėje lankytojas pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius, ne visus prašomus duomenis, atsakomybę už tokių melagingų, netikslių, klaidinančių, ne visų prašomų duomenų pateikimą, įskaitant, bet neapsiribojant atsakomybę prieš trečiuosius asmenis, kitus Svetainės lankytojus, Teikėją prisiima tik pats Svetainės lankytojas. Teikėjas jokiais atvejais neatsako už Svetainės lankytojų anketos pildymo metu ar vėliau pateiktų duomenų tikrumą, klaidų nebuvimą ir pan.

17. Svetainės lankytojams, užsakantiems paslaugą, draudžiama nurodyti tokius (asmens) duomenis, kurie priklausytų kitiems asmenims.

18. Svetainės lankytojas, registruodamasis Svetainėje ir pažymėdamas žymekliu „Sutinku su taisyklėmis“ suteikia Teikėjui teisę naudotis Svetainės lankytojo Teikėjui pateiktais duomenimis (asmens duomenimis) reikalingam šių taisyklių I dalyje ir kitose taisyklių dalyse nurodytiems tikslams pasiekti, Svetainės lankytojui teikiamų paslaugų efektyvumo tikslais.

19. Svetainės anketos duomenys, asmens duomenys tvarkomi tokį laikotarpį, kiek reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

20. Pažymėdamas žymekliu „Sutinku su taisyklėmis“, Svetainės lankytojas patvirtina, kad jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Teikėjo ir šiame skyriuje nurodytų asmenų tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

21. Pažymėdamas žymekliu „Sutinku su taisyklėmis“, Svetainės lankytojas patvirtina, kad jis žino turintis teisę atsisakyti pateikti savo duomenis (asmens duomenis), tačiau supranta, kad duomenys (asmens duomenys) yra reikalingi Teikėjo teikiamoms pasalugoms suteikti Klientui.

V. ATSAKOMYBĖ. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

22. Svetainės lankytojai, pažeidę šias taisykles, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, sukėlę tretiesiems asmenims žalos atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, šalies, kurioje reziduoja Svetainės lankytojas, įstatymų nustatyta tvarka.

23. Teikėjas turi teisę imtis bet kokių priemonių, kurias jis laiko esant reikalingoms, jei Svetainės lankytojas pažeidžia šias taisykles.

24. Bet kokie ginčai, susiję su Svetaine ar kilę iš lankymosi Svetainėje, sprendžiami Vilniaus miesto teismuose. Sprendžiant ginčus pirmiausia vadovaujamasi šiomis taisyklėmis, o taisyklėse neaptartais atvejais ar aiškinant taisykles bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teise. Ginčų sprendimui teismuose taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

VI. PAGRINDINIAI SVETAINĖS VEIKIMO PRINCIPAI

25. Užsisakęs paslaugą ir užpildęs klausimų anketą Klientas privalo sumokėti užmokestį už paslaugą į Teikėjui priklausančią sąskaitą iškart užsakant paslaugą. Po to, kai Teikėjas gauna užmokestį, Klientas gauna elektroninį laišką su patvirtinimu apie paslaugos pirkimą

26. Teikėjas garantuoja Klientui, kad jis gaus paslaugą, kurią užsisakė už atitinkamą nurodytą mokestį per nurodytus Svetainėje terminus.

VII. PRISTATYMO SĄLYGOS

27. Mūsų produktai pristatomi per 7-15 darbo dienų po užsakymo apmokėjimo.

VIII. GRĄŽINIMAS

28. Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB, 1997 m. gegužės 20 d., dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti galimybe atsisakyti sutarties, jeigu įgytos kokybiškos prekės buvo gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos tam tikram Pirkėjui (vartotojui).

29. Jūsų užsakytos prekės mūsų el. parduotuvėje yra gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus, tad užsakyta prekė gali būti grąžinama tik dėl broko, užsakymo nurodymų neatitikimo ar pažeidimų, atsiradusių transportuojant prekę.

30. Visais atvejais Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pareiškimą dėl Prekių grąžinimo, susisiekia su Pirkėju dėl tolimesnių veiksmų.

31. Visais prekių grąžinimo Pardavėjui atvejais, prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

Paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. kovo 1 d.